STAWOSAN  J. Szczepański Spółka Jawna,ul. Kwiatkowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola
KRS 0000079527, NIP: 865-000-51-47

mail: stawosan@stawosan.pl

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Zakres przetwarzanych  danych:

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:

-        dane identyfikacyjne,

-        dane kontaktowe oraz korespondencyjne,

-        jeśli jesteś naszym klientem to także dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów,

-        dane dot. reklamacji,

-        dane finansowe (numer rachunku bankowego);

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku nawiązywania kontaktu telefonicznego lub elektronicznego na przedpolu umowy celem współpracy z firmą STAWOSAN Sp.J , niezbędnymi danymi są np.: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Przetwarzamy dane naszych klientów, w celu utrzymywania relacji handlowej i realizowania umów. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami.

2. Administratorzy oraz cele i podstawy powierzenia.

Administratorem danych osobowych jest STAWOSAN  J. Szczepański Spółka Jawna,
ul. Kwiatkowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola KRS 0000079527

Dostęp do Twoich danych będzie przysługiwał:

-        współpracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania ich na jego polecenie,

-         podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług finansowo-księgowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dostawcom usług informatycznych i logistycznych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dostawcom usług prawniczych i doradczych, w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, firmom kurierskim, z którymi współpracujemy w zakresie dostarczania Państwu towarów; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Twoje dane są u nas bezpieczne. Zastosowaliśmy rząd środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej.

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Oferty tzw. przedpole do wykonania umowy Przetwarzanie danych jest niezbedne do wykonania umowy Art. 6 ust 1 lit b RODO Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Potzreby zawartych umów sprzedaży Przetwarzanie danych jest niezbedne do wykonania umowy Art. 6 ust 1 lit b RODO Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Art. 6 ust 1 lit f RODO w zw z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
W celach archiwalnych [dowodowych] będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Art. 6 ust 1 lit f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Monitoring terenu firmy [wraz z fragmentami przestrzeni publicznej, których objęcie monitoringiem jest nieuniknione] Art. 6 ust 1 lit f RODO 30 dni (chyba że wszczęte zostanie postępowanie przez organy wymiaru sprawiedliwości

 

-       Nie przetwarzamy Państwa danych wrażliwych (z punktu widzenia RODO są to np.: poglądy polityczne, dane dotyczące zdrowia lub orientacji seksualnej)

-        Nie prowadzimy procesów profilowania naszych Klientów, a więc nie przetwarzamy w sposób automatyczny danych osobowych Klientów, w celu przewidywania ich zachowania.

-       Państwa dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych .

-        Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

 

4. Pouczenie o prawach.

Przez kontakt na adres stawosan@stawosan.pl  macie Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora 

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Zapisz się na Newsletter
Kontakt wyznacz trasę
Stawosan J. Szczepański Spółka Jawna
ul. Kwiatkowskiego 3,
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie

tel.: +48 (15) 844 75 75
+48 (15) 844 04 94
fax.: +48 (15) 844 58 33

e-mail: stawosan@stawosan.pl
www.stawosan.pl

Księgowość
tel.: +48 (15) 844 58 34
E-mail: ksiegowosc@stawosan.pl

Oferujemy narzędzia firm takich jak: